Till huvudsidan...

 

     • UTSÅLT!

     • PROGRAM

     • Inledning

     • Huvudtalare

     • Subplenum

     • Workshops

     • Allmän information

 

 

 

 

Workshops

Omgång 1, torsdag 13:15–14:00

 

 

1:1 Nätverksmöten som förbinder
– nätverksmöten i dag och i morgon
.
Nätverkskompaniet i Västerås.
Barbro Tenerz, Maria Ström, Maria Moody Källberg och Karin Hedberg Eriksson är socionomer, leg psykoterapeuter och systemiska terapeuter samt utbildade handledare.

Workshopen tar avstamp i den egna praktiken som nätverksledare och utifrån erfarenheter av att handleda många olika nätverkslag och nätverksledare runt om i landet. Följande dilemman och utmaningar är särskilt angelägna.
 • Konfliktfyllda nätverk – betydelsen av förberedelser och en stegvis process.
 • Det dialogiska förhållningssättet vs administrationspraktikern.
 • Nätverksledare och politik valåret 2018 – ohälsosamma ekologier – utmaningar och möjligheter.
Under år 2018 firar Nätverkskompaniet trettio år som nätverksledare och samtidigt kommer deras bok Engagerande nätverksmöten ut i ny och omarbetad upplaga på Studentlitteratur.
 


1:2 Peter Rober och Karine Van Trichts feedbackmodell i en svensk kontext.
Bromma familjebehandlarteams erfarenheter hur modellen kan användas som en behandlings- och utvärderingsmodell i familjeterapi. Bromma familjebehandlarteam: Lisa Koser, Luke Sheahan, Kajsa Sjölin, Christer Sabel, Robert Andersson, Erik Högling, Elisabeth Håkansson och Anna-Pia Nilemo.

Modellen bygger på Peter Robers och Karine Van Trichts systemiska feedbackmodell. I workshopen exemplifieras erfarenheter från praktiken utifrån en svensk kontext, vi går igenom modellens upplägg och vad vi sett som verkningsfullt i familjearbetet och vad familjerna själva upplevt som bra med modellen. Sedan 2016 erbjuds feedbackmodellen till familjer aktuella i Bromma familjebehandlarteam i Stockholm. Modellen är anpassad till familjeterapi bl a utifrån dess fokus kring cirkulära frågor och betoning på oro ur relationella perspektiv. Detta används som interventioner i terapin. Modellen fångar även upp barns röster på ett tydligt sätt. Modellen är både en behandlings- och utvärderingsintervention där du som terapeut får direkt feedback av barn och vuxna i samtalen. Brommateamet kom i kontakt med Peter och Karine 2015 och vi erbjöd oss att översätta modellen till svenska och ett samarbete inleddes. Därefter har Brommateamet börjat utbilda och sprida modellen till andra behandlingsteam i Sverige och inlett samarbete med Hässelby-Vällingby familjebehandlare.
 


1:3 Intensiv kontextuell behandling av självskada
– en integrerad individ- och familjeterapeutisk modell.
Malin Selberg, socionom, leg psykoterapeut och Moa Bråthén Wijana, leg psykolog och doktorand vid Karolinska Institutet.

Världen över har suicid visat sig vara den näst vanligaste dödsorsaken bland unga personer (Hawton et al., 2012) och forskning visar att självskadebeteende utgör en riskfaktor för suicidförsök (Nock et al., 2006). Behandlingsmodellen IKB, intensiv kontextuell behandling av självskada, har utvecklats för att förhindra och/eller förkorta slutenvårdsvistelser och institutionsplaceringar för ungdomar med ett självskade- och/eller suicidalt beteende. IKB-modellen är en integrerad individ- och familjeterapeutisk modell och bygger på principer från dialektisk beteendeterapi, DBT, funktionell familjeterapi, FFT och KBT. Verksamheten bedrivs av ett specialistteam inom Barn- och ungdomspsykiatrin i Uppsala län och har parallellt med det kliniska arbetet utvärderat modellen vetenskapligt i ett omfattande forskningsprojekt. En presentation av modellens konstruktion och tillämning kommer att ges samt preliminära resultat från forskningsstudien.
 


1:4 EFT – Emotionellt fokuserad terapi för par. Metod och praktik i Sverige.
Marianne Gustafsson, socionom, leg psykoterapeut, handledare i psykoterapi, certifierad EFT-terapeut.

EFT – emotionellt fokuserad terapi för par, är en evidensbaserad metod för parterapi som utvecklats sedan 80-talet i Kanada och USA av Dr Sue Johnsson och som visar mycket goda resultat, 70–75 % av paren blir hjälpta av en EFT-terapi. EFT baseras på anknytningsteori, systemisk och humanistisk teori. I terapin arbetar vi med känslor (emotioner), för att skapa en trygg anknytningshamn i parrelationen och läka anknytningssår. Metoden har en tydlig manual med 9 steg och 3 olika faser. Inom EFT har också metoder för familjeterapi och föräldraskap utvecklats. Än så länge är det bara EFT för par som används i Sverige men som familjeterapeut välkomnar jag även att EFT för familjer börjar praktiseras i Sverige.
 


1:5 Familjebehandling med spädbarn och deras föräldrar.
Stina Helmstrand, leg psykolog och leg psykoterapeut med inriktning systemisk familjeterapi.

En av de faktorer som är mest avgörande för spädbarns hälsa och utveckling är vårdnadshavarnas förmåga att ge omsorg. Omsorgsförmågan i sin tur påverkas negativt av föräldrars psykiska ohälsa. Vid en mellanvårdsenhet inom BUP i Stockholm används formuläret SPSQ för att mäta föräldrastress före och efter behandling. Resultatet av 89 föräldrars skattningar (43 pappor och 46 mammor) visar bland annat att mammor skattar högre stress än pappor vid inledning av behandling och att deras stress minskat signifikant efter behandling. Psykologisk och psykoterapeutisk behandling av spädbarn sker i en familjekontext. I fokus finns samspelet mellan föräldrarna och barnet, i dyad, triad och tillsammans med syskon. Ett tryggare samspel leder till minskad stress hos både föräldrar och barn.
 


1:6 BSFT – Brief Strategic Family Therapy (kort strategisk familjeterapi).
Framtid Stockholm: Ann-Sofie Larsson. I teamet ingår Carole Vennevold, Maria Sjökvist-Radu, Göran Modeen, Mariana Sanguiliano, Serop Kabranian, Natalie Ragnarsson och Moa Lernbrink.

I den här presentationen kommer ni att få se konkreta exempel på hur den här evidensbaserade metoden fungerar för familjer och ungdomar med missbruks- eller beteendeproblem. Alla samtal videofilmas i syfte att planera kommande sessioner, men också för att höja terapeuternas kompetens genom att kontinuerligt få feedback på det filmade materialet. BSFT har starkast evidens på att få in och behålla familjer i behandling. Med hjälp av filmklipp kommer ni att få se hur terapeuten arbetar både med att skapa motivation och att guida familjen till nya interaktionsmönster.
 


 

Huvudtalare (klicka här!)

Peter Rober, Nora Bateson och Pernilla Ouis.

... och subplenumföreläsningar (klicka här!)

Allan Linnér, Nova Colliander, Lars Dencik, Tryggve Balldin, Karin Pernebo och Sofia Paulsson.

... och Workshops (klicka här)

 


 

 

 

Till huvudsidan... 

Till förstasidan     Tillbaka en sida      Sidans topp     Länkar     Kontaktinformation     Bli medlem     Nyheter     Artiklar om familjeterapi     Kurser och konferenser     English version

 

Copyright © sfft   2012-03-04   Web: Informationssekreterare