Till huvudsidan...

 

     • UTSÅLT!

     • PROGRAM

     • Inledning

     • Huvudtalare

     • Subplenum

     • Workshops

     • Allmän information

 

 

 

 

Workshops

Omgång 5, fredag 13:15–14:00

 

5:1 Mellan oss, från dig till mig, genom mig och dig. Om loopad kunskapsöverföring mellan generationer av familjeterapeuter.
Tommie Fälth, leg psykolog, leg sjuksköterska, leg psykoterapeut psykoterapihandledare/utbildare, Björn Holmberg, socionom, leg psykoterapeut, psykoterapihandledare/utbildare, Teo Keller, socionom, familjeterapeut handledare i psykosocialt arbete, Karin Thorslund, leg psykolog, leg psykoterapeut, doktorand vid psykologiska institutionen i Göteborg, Anna Gartvall, socionom, leg psykoterapeut, handledare i psykosocialt arbete.

Delta i ett samtal om samtal om det familjeterapeutiska perspektivets filosofi och dess betydelse då, nu och sen. Vi är en grupp familjeterapeuter ur olika generationer som över tid har mötts kring en önskan om att dela erfarenheter, tillvarata kunskap och generera nya perspektiv.
 


5:2 Behandlingsfamiljer för ungdomar med allvarliga beteendeproblem – Treatment Foster Care Oregon, TFCO.
Ingegerd Wirtberg, docent i klinisk psykologi, Lunds universitet, leg psykoterapeut

Varje år placeras ungefär 2 000 ungdomar i Sverige på institution på grund av allvarliga beteendeproblem. Ungdomarna placeras då antingen på särskilda ungdomshem eller på kommunala eller privata Hem för vård eller boende (HVB). En alternativ placering för dessa ungdomar är i en så kallad behandlingsfamilj. Det är en tidsbegränsad insats där utbildade familjehemsföräldrar tillsammans med ett team bedriver behandling. En version av behandlingsfamilj är Treatment Foster Care Oregon (TFCO). TFCO bedrivs i begränsad omfattning i Sverige sedan början av 2000-talet. SBU har genomfört en systematisk översikt för att jämföra TFCO med HVB-hem eller annan institutionsvård. Barnen är i åldrarna 12–17 år och vi har kartlagt effekterna av TFCO respektive institutionsvård på kriminalitet, missbruk, psykisk ohälsa, skolgång, kriminella vänner och sexuellt riskbeteende. Arbetet med rapporten och resultaten kommer att beskrivas och diskuteras.
 


5:3 Narrativ terapi + autism = sant. Familjeterapi och familjearbete inom habilitering.
Marcus Westergren, socionom och familjeterapeut.

Jag kommer tala om varför familjeterapin har väldigt mycket att tillföra habiliteringsarbetet men också vad funktionshindervärlden kan lära familjeterapin. Utan dialog med omvärlden blir båda dessa världar fattigare. Jag vill presentera systemiska arbetssätt i en medicinsk kontext. Hur vi kan arbeta bio-psyko-socialt med dessa familjer och system. Hur vi kan se en diagnos både som konstruktion/externalisering och biologiskt annorlunda konstruerad. Vidare vill jag presentera erfarenheter av att föra in dessa perspektiv genom utbildning. Hur kan ett systemiskt synsätt få plats i en medicinsk kontext? Hur kan detta perspektiv samexistera med det befintliga?
 


5:4 Narrativ och konstnärlig handledning – ett alternativ till ”dra ärenden".
Elisabet Wollsén, leg psykolog, leg psykoterapeut i familjeterapi, handledare, utbildare. Professionella samtal/lifestaging.

Life Staging® (uppställningar) är ett handledningsformat som fokuserar seendet, inseendet kring de fördomar vi ofta benämner som ”verkligheten”. Som erbjuder en rörelse från den konstaterade bild man redan har och ser till en mer dynamisk, flerdimensionell bild/berättelse. En invändning, ett tillägg, kanske ett uppslag att gå vidare med genom att bekräfta något man redan anat men ännu inte sett? Handledningsformatet ger ingen förhandsinformation (mer än uppställarens bild) varför deltagarna måste lita på de personliga, relationella upplevelser och handlingar som uppstår och koordineras i stunden. En transformation som möjliggör att samtligas kunskap, erfarenheter, fördomar och värden kontinuerligt låter sig utmanas och omvärderas, fördjupas och väckas till liv!
 


5:5 Färgsatta minnen löser upp knutar.
Barbro Bohrn Uddgren, socionom, psykoterapeut, magisteruppsats 2003: Låt goda tankar styra!

Mitt arbetssätt på mångkulturell vårdcentral – Psykisk Hälsa & KBT – handlar om att skapa genvägar via färgsatta bärande minnen. Detta sker med hjälp av familjekarta och ett nyfiket tänk. Allt för att skapa höjd i ett tight samspel över och förbi ångestbärande hål och tomheter med målet All ln. KASAM, känsla av sammanhang, framträder hanterbart, begripligt och meningsfullt. Ett grepp som fungerar över språk och kulturgränser, för gamla och unga och gör resan dit till något av en happening roligt att ta del av. En kortfilm finns som ledtråd.
 


5:6 En pappas berättelse om att få chansen och ta den.
Bosse Rundberg, socionom, Maria Kjellberg Carlsson, leg psykoterapeut, Ida Lindahl, leg psykolog, Familjevårdsstiftelsen i Göteborg.

Vår workshop handlar om hur man återerövrar sitt föräldraskap efter att ha haft sitt barn omhändertaget under lång tid. Vi är särskilt angelägna om att få dela den här berättelsen då det sätt att arbeta med återförening som vi erbjuder på Familjevårdsstiftelsen är ovanligt. Att få tillbaka sitt barn är en mycket sårbar och utmanande process som tyvärr allt för ofta innebär ännu ett misslyckande med stora konsekvenser. Mot bakgrund av ett inspelat utvärderande samtal tillsammans med vår handledare Glenda Fredman följer vi i den här workshopen pappans och pojkens berättelse om vad som hänt under tiden i familjehemmet och tillsammans med oss terapeuter.

 

 


 

Huvudtalare (klicka här!)

Peter Rober, Nora Bateson och Pernilla Ouis.

... och subplenumföreläsningar (klicka här!)

Allan Linnér, Nova Colliander, Lars Dencik, Tryggve Balldin, Karin Pernebo och Sofia Paulsson.

... och Workshops (klicka här)

 


 

 

 

Till huvudsidan... 

Till förstasidan     Tillbaka en sida      Sidans topp     Länkar     Kontaktinformation     Bli medlem     Nyheter     Artiklar om familjeterapi     Kurser och konferenser     English version

 

Copyright © sfft   2012-03-04   Web: Informationssekreterare